Liên hệ

Tác giả: Thuỳ Duyên - Đăng ngày: 17/10/2022 - Cập nhật: 15/12/2022


U.S. Vietnam Trade Council

US

  • Địa chỉ: 731 Eighth Street, SE Washington, DC 20003
  • Tel: 202-547-3800
  • Fax: 202-546-4784/5248

Hà Nội

  • Địa chỉ: Press Club Building, 59A Ly Thai To Street, Suite 602, Hanoi, Vietnam
  • Tel: +84 24 39361700
  • Fax: +84 24 39361701

Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: New World Hotel Business Center, 76 Le Lai, District 1, Suite 317, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Tel: 848-824-3651
  • Fax: 848-824-3716